Privacy

Privacy Policy – uw persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op basis van deze wet hebben wij als organisatie bepaalde plichten en u bepaalde rechten in het verwerken van uw persoonsgegevens. Naast de AVG gelden nog specifieke regels volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) voor de privacy in de gezondheidszorg.

Gezondheidscentrum – Praktijk voor Fysiotherapie Sligchers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doeleinden

Persoonsgegevens in onze praktijk zijn o.a. nodig:

 • als informatiemiddel om u goed te kunnen behandelen, waaronder uitwisseling van informatie met uw huisarts
 • om met u te kunnen communiceren via telefoon of e-mail over bijvoorbeeld afspraakmomenten
 • om de behandeling financieel te kunnen verwerken
 • geanonimiseerde gegevens voor ondersteuning van onderzoek

We gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld NIET voor marketingdoeleinden!

Onze plichten

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gezondheidscentrum – Praktijk voor Fysiotherapie Sligchers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw rechten

Onder uw rechten omtrent uw persoonsgegevens vallen:

 • inzagerecht
 • recht op rectificatie
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van verwerking
 • recht op kennisgevingsplicht
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • recht van bezwaar

Contact
Als Gezondheidscentrum – Praktijk voor Fysiotherapie Sligchers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de beveiligde contactgegevens in dit document.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Afspraak